TaoLu main nue – HongQuan

  • DanGong FuHuQuan – Boxe du tigre
  • GongZiFuHuQuan – Calmer le tigre
  • LuoHan FuHuQuan – Boxe Arhat (boudhiste) du tigre
  • HuHeQiXingQuan : double forme du tigre et de la grue
  • QiaoQuan – Boxe Qiao
  • TieXianQuan – Boxe du Fil de Fer
Share